Η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1 δημιουργίας σύνοψης – υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ), και στο οποίο αναγράφονται:

  • ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
  • ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).
  • ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ)
  • Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - «Ζ», επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.