Ο κάτοχος/χρήστης Φ.Η.Μ. είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του Β.Σ.Ε. του Φ.Η.Μ., τη σφράγιση και ενημέρωσή του από κάθε τεχνικό (πιστοποιημένο ή μη) που επεμβαίνει στο Hardware ή το Software του Φ.Η.Μ. καθώς και την άμεση παράδοσή του στα ελεγκτικά όργανα αν και όταν αυτό ζητηθεί. (ΠΟΛ 1068/2015).

Η μη διαφύλαξη του Β.Σ.Ε., δεν κατονομάζεται στις περιπτώσεις των παραβάσεων, που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4174/2013. Επομένως, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαφύλαξη αυτού, όταν η διαπίστωση απώλειας ή η δήλωση απώλειας πραγματοποιείται από την 1η/1/2016 και μετά.

Όμως, η μη ανταπόκριση του φορολογούμενου σε αίτημα/πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση του Β.Σ.Ε., συνιστά παράβαση και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας του Β.Σ.Ε., πρέπει να εκδίδεται νέο βιβλιάριο, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη «Σε αντικατάσταση».

Η διαδικασία έκδοσης νέου Β.Σ.Ε. λόγω απώλειας του παλαιού, γίνεται ως εξής:

Ο χρήστης-κάτοχος προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει την απώλεια.

Στη συνέχεια, ο χρήστης-κάτοχος του ΦΗΜ προσκομίζει αντίγραφο της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο ΦΗΜ, ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπο αυτής, και του χορηγείται νέο βιβλιάριο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ" σημειώνοντας στο βιβλιάριο και τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η υπεύθυνη δήλωση από τη ΔΟΥ. Εξυπακούεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί νέο βιβλιάριο συντήρησης, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Στην περίπτωση πλήρωσης των σελίδων των τεχνικών επεμβάσεων του Β.Σ.Ε., ο χρήστης-κάτοχος του ΦΗΜ προσκομίζει αυτό στην επιχείρηση, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο ΦΗΜ, και του χορηγείται νέο με την ένδειξη "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ".

 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.